joomla 1.6

Tlačiť

O NAŠEJ MATERSKEJ ŠKOLE

Naša SMŠ je zriadená na Fándlyho ul. 21 v Senci.

Zriaďovateľka a riaditeľka SMŠ: Iveta Alfonzová

SMŠ začala písať svoju históriu 01. 09. 1994 a bola zriadená na základe rozhodnutia MŠ SR o zaradení našej MŠ do siete súkromných škôl a na základe Zriaďovacej listiny ako 9. súkromná MŠ na Slovensku.

Súkromná materská škola v Senci s akreditáciou Ministerstva školstva SR.

V našej MŠ je výchovným jazykom slovenský jazyk. SMŠ pôsobí v rodinnom domčeku, kde sú 2 útulne zariadené triedy, spálňa, jedáleň, kuchyňa, šatňa, riaditeľňa a sociálne zariadenie. Vonkajšie priestory MŠ tvorí školská záhrada s pieskoviskom, hojdačkami, bezpečnostnou hracou plochou, basketbalovým košom, viacúčelovými preliezkami a šmýkalkami.

SMŠ navštevuje 34 detí vo veku 2,5-6 rokov, ktoré sú rozdelené do 2 tried. SMŠ má celodennú prevádzku od 7,00 – 17,30 hod. O svojich zverencov sa starajú kvalifikované pedagogické pracovníčky, ktorých láskavý prístup a porozumenie pomáhajú dotvárať radostnú atmosféru v rozprávkovom prostredí, kde deti každý deň prichádzajú s úsmevom a očakávaním. Našim hlavným cieľom je rozpoznať možnosti, vlohy a talent každého dieťaťa, pomáhať mu v poznávaní sveta a seba samého tak, aby sa vzdelaním a výchovou stávalo samostatným človekom, zodpovedným za seba a za okolitý svet. Snažíme sa priblížiť domácemu prostrediu, z ktorého dieťa prichádza.

Šťastné deti a spokojnosť rodičov sú našou prioritou.

Kapacita školy je 34 detí.

Deti sú rozdelené do 2 tried:

1. trieda: 2,5 - 3 ročné deti

2. trieda: 4 – 6 ročné deti

Prevádzka:

Naša MŠ má celodennú prevádzku v pracovných dňoch (od septembra do júla) od 7,00 hod. do 17,30 hod. V mesiaci august je prevádzka v MŠ prerušená.

Zápis a prijímanie detí do SMŠ:

Deti sa do SMŠ prijímajú k začiatku školského roka v mesiaci MÁJ, alebo v priebehu školského roka, pokiaľ je voľná kapacita materskej školy na základe žiadosti potvrdenej pediatrom a následného rozhodnutia riaditeľstva o prijatí dieťaťa do SMŠ a podpísania Zmluvy o poskytovaní predprimárneho vzdelávania.

Cenník:

Školné na 1 mesiac je 230,- EUR. Školné nezahŕňa stravné.

Poskytujeme zľavy pre súrodencov. Tiež poskytujeme zľavy pri poldennej dochádzke.

V školnom je zahrnutá: výchovno–vzdelávacia činnosť, výučba anglického jazyka, krúžky,

výlety, divadelné predstavenia, koncerty a rôzne iné aktivity poriadané SMŠ.


Súkromná MŠ poskytuje:

- predprimárne vzdelávanie v súlade so školským vzdelávacím programom Jazykoškola

- preferovanie individuálneho prístupu k ďeťom

- skupinovú práca s malým počtom detí

- hravé oboznamovanie so základmi AJ

- prácu detí s počítačom s edukačnými programami

- malý počet detí na triedach - nízka chorobnosť

- starostlivosť o zdravie dieťaťa , vytváranie zdravého životného štýlu, plnenie projektu "Zdravé dieťa"

v protialergickom prostredí-protialergické paplóny, protialergické matrace, využívanie soľnej lampy

a ionizujúceho prístroja Therapy Air iON, ktorý vzduch v MŠ filtruje, čistí, obohacuje o záporné ionty

a eliminuje baktérie, vírusy, prach a škodlivé látky v prostredí

- parterský vzťah k dieťaťu, snaha chápať ho, chrániť a akceptovať

- intenzívnu prípravu detí do 1. ročníka ZŠ, získanie osvedčenia o predprimárnom vzdelávaní

- predprimárne vzdelávanie detí kvalifikovanými pedagogickými pracovníčkami

- spoluprácu so psychológom , logopédom, rodičmi a stomatológom - 2 x do roka absolvujeme s deťmi

preventívne prehliadky

- každý deň prežitý v radostnej atmosfére v rozprávkovom prostredí, kde je rešpektovaná individualita

a osobnosť dieťaťa

- rôzne aktivity: plavecký výcvik, škola v prírode, výlety, exkurzie, divadlá, koncerty...

- krúžkovú činnosť

Náš cieľ: „Šťastné deti a spokojní rodičia."

Prečo má naša SMŠ názov "DETSKÝ SEN"?

V našej škôlke sa sny detí a ich rodičov stávajú skutočnosťou!!!

TEŠÍME SA NA KAŽDÉ DIEŤA A UŽ TERAZ VÁM ĎAKUJEME ZA VAŠU DÔVERU.

mapa

Hamky-mňamky

Recepty z krúžku Humky-mňamky

Oznamy

27 rokov plníme
sny vašich detí.


Hľadáte škôlku
pre svoje dieťa?

Ponúkame kvalitu
a dlhoročné skúsenosti
za najlepšiu cenu!

Prijímame deti
od 2,5 do 6 rokov

V zmysle §28a ods. 1 zákona
č. 245/2008 Z.z.bude musieť
v školskom roku 2021/2022
plniť povinné predprimárne
vzdelávanie v MŠ
každé dieťa, ktoré dosiahlo
5 rokov veku do 31. 8. 2021!

ZÁPIS

na školský rok
2021-2022
sa bude konať
od 1.5. do 31.5.2021

Zápis do SMŠ sa koná
elektronickou formou

- vytlačte si prosím žiadosť

žiadosť treba vyplniť
podpísať,
dať potvrdiť pediatrovi
a poslať elektronicky
na info@detsky-sen.sk

Bližšie informácie
na tel. č.
0903 693 894

 

TEŠÍME SA
NA KAŽDÉ DIEŤA
A UŽ TERAZ
VÁM ĎAKUJEME
ZA VAŠU DÔVERU.

 

V zmysle §28a ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z.

bude musieť v školskom roku 2021/2022

plniť povinné predprimárne vzdelávanie v MŠ

 každé dieťa, ktoré dosiahlo

5 rokov veku do 31. 8. 2021 !