joomla 1.6

Tlačiť

CIELE A ZAMERANIE SMŠ

 

Cieľom výchovy a vzdelávania v našej SMŠ je:

1. Dosiahnuť u detí v rámci predprimárneho vzdelávania optimálnu perceptuálno-motorickú, kognitívnu a citovo-sociálnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti. Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie a začleňovanie do skupiny a kolektívu.

2. Rozvíjať osobnosť dieťaťa predškolského veku a jeho spôsobilosti nielen vo vzťahu k školskej pripravenosti, ale aj vo vzťahu k pripravenosti na život vôbec v duchu tvorivo – humanistickej výchovy

3. Snažiť sa, aby dieťa pochopilo, porozumelo danej kultúre v ktorej existuje a súčasne aby bolo spôsobilé používať kultúrne znaky, symboly a nástroje pre potreby vlastného sebauplatnenia a prežitia plnohodnotného a zmysluplného života

4. Podporiť vzťah dieťaťa k poznávaniu a učeniu hrou, najmä využitím hrového a učebného potenciálu detí

 

Zameranie školy:

1. Výučba anglického jazyka

- získať základné zručnosti pre komunikáciu v cudzom jazyku

- prostredníctvom správne volených prostriedkov, foriem a metód oboznámiť deti hravou formou s cudzím jazykom, rozvíjať ich slovnú zásobu v rámci vybraných tém a komunikačných situácií súvisiacich najmä s ich životom v rodine, MŠ a ich činnosťami

- dbať, aby výučba cudzieho jazyka bola zaujímavou činnosťou a aby deti nenásilným a hravým spôsobom nadobudli čo najviac vedomostí.

2. Starostlivosť o zdravie dieťaťa, vytváranie zdravého životného štýlu

- vytvoriť optimálne podmienky v oblasti ochrany, prevencie a podpory zdravia detí

- posilňovať starostlivosť o vlastné zdravie, utvárať schopnosť ochrany pred chorobami, úrazmi závislosťami

- postupne chápať význam zdravej výživy pre zdravie človeka ako súčasť návykov zdravého životného štýlu

- rôznymi pohybovými aktivitami zvyšovať fyzickú a psychickú odolnosť a vytvárať súlad človeka s prírodou (škola v prírode, plavecký výcvik, pobyty v prírode...)

- v spolupráci s rodičmi pôsobiť na duchovný rast dieťaťa, napomáhať nadobúdaniu sebavedomia a duševnej rovnováhy

- dodržiavať pitný režim

- plniť projekt „Zdravé dieťa"

- vštepovať deťom návyky zdravého životného štýlu, viesť ich k ochrane svojho zdravia, zvyšovaniu odolnosti voči chorobám, k rozvoju fyzickej zdatnosti a psychickej vyrovnanosti.

- vytvárať priaznivú sociálno - emocionálnu atmosféru pre zdravý vývoj dieťaťa.

- rozvíjať špecifické pohybové zručnosti v rámci predplaveckej prípravy

3. Sociálno – humanistická výchova

- vychovávať deti v duchu humanizmu, ľudských práv, prehlbovať poznatky o ľudských hodnotách

- prostredníctvom hry formovať prosociálne a asertívne správanie ako spôsob humánneho presadzovania a obhajovania záujmov, postojov a názorov v procese komunikácie

- rozvíjať partnerský vzťah k dieťaťu, snahu chápať ho, chrániť, radiť mu, pomáhať a akceptovať

- podnecovať všestrannú aktivitu dieťaťa, možnosť prejaviť sa, spolurozhodovať, podporovať tvorivosť a sebavedomie

- uplatňovať pozitívnu motiváciu spojenú s prejavmi uznania a dôvery

- rozvíjať zdravú sebaúctu a sebavedomie ako kľúč k celoživotnému osobnostnému rastu dieťaťa

4. Environmentálna výchova

- prostredníctvom pozorovania a praktických činností detí, viesť deti chápať význam prírody pre život ľudí a utvárať silný citový vzťah k živej i neživej prírode

- podnecovať potrebu starať sa o prírodu a život v nej, ochraňovať prírodu ako dôležitú súčasť životného prostredia, stávať sa citlivejším voči prejavom ohrozovania alebo ničenia prírody

- v spolupráci s rodičmi a verejnosťou podporovať úspešnosť enviromentálnej výchovy

mapa

Hamky-mňamky

Recepty z krúžku Humky-mňamky

Oznamy

27 rokov plníme
sny vašich detí.


Hľadáte škôlku
pre svoje dieťa?

Ponúkame kvalitu
a dlhoročné skúsenosti
za najlepšiu cenu!

Prijímame deti
od 2,5 do 6 rokov

V zmysle §28a ods. 1 zákona
č. 245/2008 Z.z.bude musieť
v školskom roku 2021/2022
plniť povinné predprimárne
vzdelávanie v MŠ
každé dieťa, ktoré dosiahlo
5 rokov veku do 31. 8. 2021!

ZÁPIS

na školský rok
2021-2022
sa bude konať
od 1.5. do 31.5.2021

Zápis do SMŠ sa koná
elektronickou formou

- vytlačte si prosím žiadosť

žiadosť treba vyplniť
podpísať,
dať potvrdiť pediatrovi
a poslať elektronicky
na info@detsky-sen.sk

Bližšie informácie
na tel. č.
0903 693 894

 

TEŠÍME SA
NA KAŽDÉ DIEŤA
A UŽ TERAZ
VÁM ĎAKUJEME
ZA VAŠU DÔVERU.

 

V zmysle §28a ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z.

bude musieť v školskom roku 2021/2022

plniť povinné predprimárne vzdelávanie v MŠ

 každé dieťa, ktoré dosiahlo

5 rokov veku do 31. 8. 2021 !